Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie www.ospczermin.pl

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Czerminie

R o z d z i a ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Czerminie zwane dalej OSP.
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
Siedzibą OSP jest miejscowość Czermin 49 a powiat pleszewski województwo wielkopolskie
§ 2
Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Ochotnicza straż pożarna posiada sztandar oraz może używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej.
§ 4
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.
R o z d z i a ł I I
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5
1. Celem stowarzyszenia jest:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
działania na rzecz ochrony środowiska.
§ 6
Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym.
przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.
prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
Członkowie OSP dzielą się na:
członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
członków wspierających,
członków honorowych.
§ 8
Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat,
jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP
§ 9
Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.
§ 10
Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.
Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.
uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
używać munduru, dystynkcji i odznak.
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
dbanie o mienie OSP.
regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 13
Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.
§ 14
Członkostwo ustaje na skutek:
skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
śmierci członka.
wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.
§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 16
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.
R o z d z i a ł I V
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 17
Władzami OSP są:
walne zebranie członków,
zarząd,
komisja rewizyjna.
§ 18
Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 19
Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 20
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.
udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
wybór, spośród siebie zarządu w liczbie do 8 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.
wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie do 4 osób.
uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
ustalanie wysokości składki członkowskiej.
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.
podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
nadawanie członkostwa honorowego OSP.
podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.
§ 21
Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 22
Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
z własnej inicjatywy,
na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
na żądanie ½ liczby członków OSP.
Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.
§ 23
Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
ZARZĄD
§ 24
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 25
Do zadań zarządu należy:
reprezentowanie interesów OSP.
realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
zwoływanie walnego zebrania.
niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.
udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
§ 26
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.
§ 27
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
§ 28
Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 29
Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika należy:
Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 30
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
pochwałę ustną,
pochwałę w rozkazie naczelnika ,
wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 31
Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
upomnienie ustne,
nagana w rozkazie naczelnika ,
wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 33
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 34
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
R o z d z i a ł V
MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP
§ 35
1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
składek członkowskich,
dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
dochodów z majątku i imprez,
ofiarności publicznej,
2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.
§ 36
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§ 37
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
§ 38
Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 39
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność po 50% Związku OSP RP i Gminy Czermin. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.