2018

 

Więcej informacji w zakładce Przekaż 1% podatku


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

11 lutego 2018– około godziny 17:40 rozpoczęło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ośrodku Kultury w Czerminie, według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy w którego skład  wchodzili: Ryszard Antoniewicz, Zdzisław Spychaj, Szymon Maćkowiak. Przewodniczącym zebrania został prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Katarzyna Kaganek. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017, które zreferowali: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes -Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak, Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.

Ponadto podczas zebrania podziękowaliśmy za współpracę Skarbnik OSP, która złożyła oficjalną rezygnację na piśmie podczas posiedzenia Zarządu dnia 5 stycznia 2018 roku. Prezes OSP Zbigniew Serbiak wręczył druhnie Annie kwiaty oraz podziękowanie za dziewięcioletnią współpracę.

Po czym dokonano zmian w  Zarządzie, zmiany przedstawiają się następująco: na funkcję skarbnika wybrano druhnę Natalię Serbiak, której funkcję Sekretarza objęła Wiceprezes Katarzyna Woźniak. Ponadto wybrano nowa osobę do zarządu druhnę Barbarę Ratajczyk, która będzie odpowiedzialna za pracę z młodzieżą.

Obecny Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, po zmianach przedstawia się następująco:

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Wiceprezes, Sekretarz – Katarzyna Woźniak  /Kronikarz/

Skarbnik – Natalia Serbiak  / Kronikarz MDP, administrator strony internetowej/

Gospodarz – Zdzisław Spychaj

Członek Zarządu – Ryszard Antoniewicz

Członek Zarządu – Barbara Ratajczyk

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Andrzej Nowaczyk,  Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Radna Gminy Czermin i zarazem Sołtys Wsi Czermin Maria Doczekalska.


XVIII BAL STRAŻACKI 

10 lutego 2018 – o godzinie 19:00 odbył się XVIII Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 120 osób, każdy został powitany przez Zastępce Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobietą po kwiatku Tulipanie. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży.

Przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą była Microvella , ufundowana przez Sklep Wielobranżowy Mariusza Reślińskiego z Czermina. Ponadto jedne z głównych nagród zasponsorowali: Państwo Małgorzata i Robert Kaźmierczakowie z Czermina, Roma i Szymon Półtorakowie z Czermina, Wójt Gminy Czermin.  Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.


ĆWICZENIA JOT-u

10 lutego 2018 – o godzinie 10:00 odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego na zbiorniku wodnym w miejscowości Broniszewice. Strażacy mieli na celu przećwiczenia poruszania się po lodzie przy pomocy sań wodno – lodowych i łodzi oraz wyciągnięcie tonących się osób ze zbiornika wodnego. Udział w ćwiczeniach brała JRG Pleszew, Miejsko – Powiatowy Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Broniszewic, Czermina, Chocza, Dobrzycy, Gołuchowa, Gizałek, Kowalewa oraz Pleszewa. Z naszej OSP w ćwiczeniach brali udział druhowie z Jednostki Operacyjno – Technicznej: Szymon Maćkowiak, Adrian Jaskólski, Damian Durski.

źródło: KP PSP Pleszew


ZARZĄD

5 stycznia 2018 – odbyło się IV posiedzenie Zarządu zaległe za rok 2017, które rozpoczęło się o godzinie 19:20. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał, omówiono sprawy bieżące straży, organizację XVIII Balu Strażackiego i Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz przyjęto rezygnację z funkcji Skarbnika druhny Anny Cierniak.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna, kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” oraz opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.