MDP

 

Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu jednostki, a ich reprezentacje biorą udział obok pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych.

Wyróżniają się podczas akcji roznoszenia kalendarzy strażackich, w czasie remontu oraz prac porządkowych koło remizy i nie tylko. Młodzież opiekuje się skalniakami, iglakami, malują krawężniki, sprzątają świetlicę, pomagają przy konserwacji sprzętu.

Strażacy prowadzą swoją gazetkę zatytułowaną „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS OPISUJĄ”, na której umieszczane są wszystkie informacje dotyczące życia jednostki, w tym: wycinki z gazet i zdjęcia z różnych imprez.

Kronikarką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest Natalia Serbiak.

Od 28 września 2018 roku powołana jest Rada Młodzieży działająca przy Zarządzie OSP, a jej opiekunem jest druhna Natalia Grzegorek.

W skład Zarządu Rady Młodzieży wchodzą: 

Przewodniczący – dh Filip Witczak

Zastępca przewodniczącego – dh Martyna Marchwiak

Członek – dh Natalia Kula

Członek – dh Mateusz Lange


Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA
 1. Na postawie Statutu OSP, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych lub w miejscu zamieszkania.Nadzór merytoryczny nad nimi powinna sprawować najbliższa OSP. Decyzję w sprawie powołania MDP w szkole podejmuje kierownictwo szkoły w porozumieniu z zarządem miejscowej OSP.Harcerskie Drużyny Pożarnicze (HDP) tworzone są w ramach struktur organizacyjnych harcerstwa i działają zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami.
 2. Drużynę powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Drużyna ma prawo używać proporca w formie trójkąta równoramiennego o wymiarach: podstawa 30 cm, wysokość 45 cm, wg wzoru określonego przez Radę Drużyny /z uwzględnieniem symboliki pożarniczej/. Walne zebranie OSP może na wniosek Rady Drużyny nadać jej patrona.
 3. Do podstawowych zadań MDP, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu „drużyną” należy m.in.:
 • Udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
 • Podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
 • Działalność wolontariacka.
 1. Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.

CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Do drużyny mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej /według załączonego wzoru/.
 2. O przyjęciu do drużyny decyduje Rada Drużyny. Decyzja ta podlega akceptacji Zarządu OSP.
 3. Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania. ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.
 4. Członkowie drużyny mają prawo:
 • korzystać z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP /w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej/ z zachowaniem zasad bhp,
 • używać umundurowania i odznak organizacyjnych według odrębnego regulaminu,
 • wybierać i być wybieranym do Rady Drużyny,
 • brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,
 • członkowie MDP powyżej 16 lat mogą być wybierani do władz OSP,
 • do nagród za wyróżniającą się pracę w drużynie.
 1. Członkowie drużyny są obowiązani:
 • osiągać dobre wyniki w nauce,
 • wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
 • przestrzegać postanowień Statutu OSP, niniejszego regulaminu oraz uchwał i postanowień zarządu OSP,
 • troszczyć się o dobre imię OSP i drużyny oraz przejawiać dbałość o powierzony im sprzęt i urządzenia,
 • aktywnie uczestniczyć w zbiórkach drużyny i szkoleniu pożarniczym, brać czynny udział w działalności macierzystej OSP.
 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek drużyny może otrzymać następujące wyróżnienia:
 • pochwałę dowódcy drużyny,
 • pochwałę w rozkazie naczelnika OSP,
 • pochwałę zarządu OSP udzieloną publicznie podczas zebrania,
 • odznakę MDP OSP /zgodnie z regulaminem nadawania odznaczeń i odznak/,
 • list pochwalny lub dyplom nadany przez zarząd OSP względnie władze Związku OSP RP.
 1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wobec członka drużyny można stosować następujące kary:
 • upomnienie udzielone przez dowódcę drużyny,
 • upomnienie w rozkazie naczelnika OSP,
 • zawieszenie w prawach członkowskich,
 • wykluczenie z drużyny.
  Kary wymienione w podpunkcie „c” i „d” nakłada Rada Drużyny na wniosek dowódcy i opiekuna. Kary te podlegają akceptacji zarządu OSP.
 1. Skreślenie z listy członków drużyny może nastąpić na własna prośbę członka drużyny lub na żądanie jego rodziców /pełnoprawnych opiekunów/.
 2. O wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców lub pełnoprawnych opiekunów, a w razie potrzeby szkołę.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY

 1. Drużyna stanowi część składową OSP.
 2. Zwierzchnią władzą drużyny jest zarząd OSP. Wyznacza on opiekuna odpowiadającego za jej pracę.
 3. Przy OSP działa tylko jedna drużyna, licząca minimum 8 członków. W przypadku większej liczby członków drużyna może być dzielona na sekcje liczące minimum 4 osoby. W zależności od lokalnych uwarunkowań zarząd OSP na wniosek opiekuna ustala kryteria podziału drużyny na sekcje:
 • według wieku:
  maluchy 7 – 11 lat „Iskierki”
  młodsze 12 – 15 lat „Płomyki”
  starsze 16 – 18 lat „Ogniki”
 • według płci: chłopięce, dziewczęce, koedukacyjne.
 1. W stosunku do drużyn działających w szkołach stosuje się analogiczny podział na sekcje jak w pkt. 3. Decyzję w tym temacie podejmuje kierownictwo szkoły na wniosek opiekuna drużyny z ramienia OSP.
 2. W celu właściwej realizacji zadań drużyna opracowuje roczny plan pracy biorąc za podstawę zadania wynikające z niniejszego regulaminu oraz kierunków działania OSP i Związku OSP RP.
 3. Pracą drużyny kieruje Rada Drużyny, w której skład wchodzą: dowódca, jego zastępca oraz dowódcy sekcji.
 4. Dowódcę drużyny i jego zastępcę wybierają członkowie drużyny. Wybór podlega akceptacji zarządu OSP.
 5. Dowódców sekcji powołuje dowódca drużyny / po uzgodnieniu z opiekunem/.
 6. Do zadań Rady należy:
 • ustalenie planów działalności drużyny uwzględniających:
  • potrzeby środowiska,
  • doskonalenia umiejętności członków,
  • rozwijanie zainteresowań członków drużyny.
 • rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku dyscypliny w drużynie,
 • omawianie wyników działalności drużyny i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach, w tym dotyczących usprawnienia działalności,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków członków drużyny, wyrażanie opinii w tych sprawach,
 • poszukiwanie sposobów jak najlepszego wykonania zadań powierzonych drużynie,
 • wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków drużyny,
 • ustalanie podziału pracy w drużynie i wyrażanie opinii w sprawach, które wymagają decyzji władz straży,
 • omawianie innych spraw wynikających z działalności drużyny.
 1. Rada Drużyny, którą kieruje dowódca drużyny spełnia rolę samorządu młodzieżowego.
 2. Dowódca drużyny może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu OSP z głosem doradczym.
 3. Do zadań dowódcy drużyny należy w szczególności:
 • reprezentowanie drużyny na zewnątrz,
 • organizowanie pracy drużyny i jej „Rady”,
 • realizowanie zadań zleconych przez zarząd OSP,
 • przedkładanie podczas zebrania sprawozdawczego OSP sprawozdania z działalności za miniony rok    i planu zamierzeń na rok następny,
 • przedkładanie zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom drużyny.
 1. Obowiązkiem dowódcy drużyny jest ukończenie kursu dla dowódców MDP.
 2. W zakresie zapobiegania pożarom członkowie drużyny powinni brać udział w pracach propagandowo – uświadamiających, polegających na upowszechnianiu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szczególnie w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.
 3. Członkom drużyny można powierzać takie czynności kontrolne jak:
 • patrolowanie miejscowości i terenów leśnych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • zwracanie uwagi na dzieci pozostawione bez opieki w okresie nasilenia prac polowych.
 1. Członkom drużyny nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości – zgodnie z zasadami bhp.
 2. Członkowie drużyny mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych i prowadzonych według odrębnych przepisów.
 3. Członkom drużyny zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast zezwala się na wykonywanie czynności pomocniczych poza terenem akcji, między innymi takich jak:
 • zabezpieczenie obiektu OSP po wyjeździe sekcji do akcji,
 • opieka nad dziećmi,
 • pomoc ludziom poszkodowanym wymagającym opieki sanitarno-medycznej,
 • pomoc w przygotowaniu wyżywienia dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej.
 1. Członkowie drużyny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.
 2. Drużyny od 7 lat można powołać w przypadku dokonania odpowiednich zmian w Statucie Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Na szczeblu Zarządu Gminnego, Powiatowego, Wojewódzkiego można powołać koła opiekunów MDP, które działają na podstawie odrębnego regulaminu.
 4. Drużyna prowadzi dokumentację działalności (książka pracy, kronika).
 5. Rozwiązanie drużyny może nastąpić na podstawie uchwały zarządu OSP.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP

15 grudnia 2000r.